آخرین ویرایش : August 17, 2012

محمد العتیق

مناصب و مشاغل


موسس

مجله کودکان مشاعل (چاپ قطر)

( از ۱۹۸۵م. )
عضو هیئت موسس مجله.

رئیس

کارمند

تلویزیون قطر

( از ۱۹۹۱م. )
موسس بخش گرافیک تلویزیون قطر.


محمد العتیق

تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

نقاش، گرافیست. نمایشگاه های متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.046 seconds