آخرین ویرایش : August 14, 2012

شیخه عبدالله المسند

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۷۷م. )
کارشناسی علوم تربیتی

دانشگاه دورهام انگلستان

( تا ۱۹۸۴م. )
دکترای فلسفه آموزش .
رساله دکترا:
The Development of Modern Education in the Gulf States with Special Reference to Women's Educationمناصب و مشاغل


رئیس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۳م. )

نایب رئیس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۳م. )
و رئیس بخش توسعه اجتماعی و تحقیقات دانشگاه قطر 2003-2000.

عضو

مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۸۴م. )
استاد علوم تربیتی.
رئیس بخش مبانی آموزشی در دانشگاه قطر 1995-1992.


شیخه عبدالله المسند

محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله بنی هاجر.
پیرو دین اسلام
رایانامه president@qu.edu.qa

done in 0.0608 seconds