آخرین ویرایش : August 26, 2012

رضا قلی خان نظام السلطنه مافی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خوزستان

( از ۱۳۲۲ه.ق. )

حاکم خوزستان و لرستان شد.

منطقه کرمانشاه

( از ۱۳۲۹ه.ق. )

منطقه فارسمنطقه لرستان

( از ۱۲۹۲ه.ش. تا ۱۲۹۵ه.ش. )

در سال 1331ق به حکومت بروجرد و لرستان روانه گشت. در سال 1334ق با نیروهای روسی که قصد تصرف خاک عثمانی از راه ایران را داشتند، جنگید. با وجود این روسها با تصرف کرمانشاه، خود را با خاک عثمانی رساندند.


گرایشات


رهبر

کمیته دفاع ملی ایران

( ۱۲۹۵ه.ش. )
در 1295 ه.ش بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی به منظور مقابله با تجاوزات روس و انگلیس به ایران در جنگ جهانی اول، به طرف قم حرکت کردند و در آن شهر «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند، مهاجرین از روس ها شکست خوردند و به کرمانشاه عقب نشست و در آنجا دولت مهاجرت را به رياست نظام‌السلطنه تشکيل دادند. اما قوای روس به پیشروی خود ادامه دادند و مهاجرین ناچار شدند به عثمانی بروند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام دختر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

حسینقلی خان نظام السلطنه مافی


رضا قلی خان برادرزاده میرزا حسینقلی خان نظام السلطنه مافی بود . رضا قلی خان پس از درگذشت عمویش در سال 1326 ق به لقب عموی خود - نظام السلطنه - ملقب گردید .

محمد حسن خان مافی سعدالملکرضا قلی خان برادرزادهٔ میرزا محمدحسن خان بود.

عباس فرمانفرماییان


دختر رضاقلی خان، زهرا نظام السلطنه مافی با عباس فرمانفرمائیان ازدواج کرد.


رضا قلی خان نظام السلطنه مافی

تاریخ تولد ۱۲۴۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۳ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر ری
در امام زاده عبدالله، در مقبرۀ خانوادگی به خاک سپرده شد.

توضیحات بیشتر:
  • رضا قلی خان در هنگام تصدی عمویش نظام السلطنه به شغل های گوناگون، به پیشکاری او مشغول بود، از جمله در سال 1305 که نظام السلطنه والی خوزستان بود رضاقلی خان را به ریاست عدلیه آن سامان برگزید. از سال 1308 تا 1309ق که عمویش حکمران بنادر خلیج فارس بود، رضاقلی خان معاونت او را داشت و در این ایام عنوانش "میرزا قلی خان مستوفی الحکومه بندرات" بود.
  • تا سال 1316ق لقب وی مجیرالسلطنه بود و در این سال پس از تقبل ریاست قشون آذربایجان، ملقب به «سالار معظم» شد. سپس حاکم بنادر جنوب شد. عمویش در دوران استبداد صغیر، رییس الوزرا شد و چند ماه بعد درگذشت و لقبش به برادرزاده اش رسید.
  • رضاقلی خان پس از فتح تهران، مدتی حاکم کرمانشاه سپس فارس بود. به مدت دو سال به اروپا رفت و پس از بازگشت به حکومت لرستان روانه گشت. در هنگام مهاجرت کمیته نجات ملی به کرمانشاه، دولت مهاجرین را تشکیل داد اما از قوای روس شکست خورد و به عثمانی مهاجرت کرد.
  • بعد از شکست آلمان و مصالحه با متفقین، نظام السلطنه همراه سایر مهاجرین به ایران بازگشت اما دیگر کاری به وی ارجاع نشد.

done in 0.056 seconds