آخرین ویرایش : August 6, 2012

میرزا ابوتراب خان خواجه نوری

معروف به : میرزا ابوتراب خان نظم الدوله

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

نظمیه دوره قاجار

( از ۲۰۲۳ه.ق. )
هنگامی که ناصرالدین شاه به قتل رسید (1313)، مسئولیت بازپرسی از میرزا رضا کرمانی به نظام الدوله سپرده شد.


روابط خانوادگی


نام دختر

نام نوه

هوشنگ خان شقاقی


پدربزرگ مادری

دارای رابطه خانوادگی با

هادی خان شقاقی حصن الدوله


هادی خان داماد میرزا ابوترراب بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
در سال 1296ق ابتدا مترجم پلیس و سپس در 1303ق معاون آن اداره شد.

done in 0.0536 seconds