آخرین ویرایش : August 4, 2012

حاج میرزا جبار ناظم‎ المهام

معروف به : میرزا جبار تذکره‎چی

مناصب و مشاغل


کنسول

مدیر مسئول

روزنامه وقایع اتفاقیه (چاپ ایران)

( از ۱۲۶۷ه.ق. )
وی مورد توجه امیرکبیر بود و در موقع تاسیس روزنامه وقایع اتفاقیه، ادارۀ آن به میرزا جبار محول شد که در آن زمان که صاحب چاپخانه بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • مدتی مأمور تذکره آذربایجان چون چندی هم رئیس کل اداره تذکره بوده از این جهت معروف به «میرزا جبار تذکره‎چی» شد.
  • در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر، از بغداد به تهران احضار شد و در خدمت امیر قرار گرفت تا آنجا که نزد وی منزلتی عالی پیدا کرد و در سال 1268 ملقب به لقب ناظم‎المهامی و ضمناً رسیدگی به امور معادن و کارخانه‎ها به وی محول گردید.

done in 0.0545 seconds