آخرین ویرایش : August 4, 2012

کیخسرو میرزا سپهسالار

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر قموی حکومت قم را داشت و عمارت دیوانی آن شهر از آثار اوست.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۲۴/۰۲/۱۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

از وی هشت فرزند به جا ماند.


done in 0.0564 seconds