آخرین ویرایش : August 4, 2012

کیومرث میرزا ابوالملوک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه استرآباد

( از ۱۲۸۳ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۲۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۹ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در زمان سلطنت ناصرالدین شاه لقب ملک آرائی یافت. پس از فوت فتحعلی شاه از ایران گریخت ولی بعد از مدتی با اجازه محمد شاه به ایران بازگشت. در سال 1288ق به سمت کشیکچی ـ باشی گری منصوب شد.


done in 0.0697 seconds