آخرین ویرایش : July 31, 2012

عبدالله خان امین الدوله

مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت قاجار

( از ۱۲۳۹ه.ق. تا ۱۲۴۰ه.ق. )

عبدالله خـان امين الدوله پس از مرگ پدرش، محمد حسين صدر اصفهاني به صدارت رسید. دوره صدارت وی کمتر از یک سال به طول انجامید، فتحعلی شاه به دلیل نارضایتی علما و  مردم اصفهان از اقدامات حاجی هاشم خان برادر زن امین الدوله و بدگویی رقبای سیاسی، امین الدوله را از وزارت عزل و آصف الدوله را به جای او برگزید.

حکومت قاجار

( از ۱۲۴۳ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )

 در سال 1243ه.ق اللهیارخان آصف الدوله به علت بی ­تدبیری در چگونگی مقابله با روس­ ها، از صدارت برکنار و عبدالله خان امین الدوله برای بار دوم صدر اعظم شد و تا فوت فتحعلی شاه عهده­ دار این سمت بود. شروع مجدد صدارت عبدالله خان با ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران پس از جنگ دوم ایران و روس و انعقاد قرارداد ترکمن چای مصادف بود. دستگاه سلطنتی فتحعلی شاه با مشکلات عدیده­ ای مواجه شد و شورش و طغیان در بسیاری از نقاط ایران به وجود آمد. محاصره هرات توسط محمد میرزا پسرعباس میرزا نایب السلطنه و واقعه قتل گریبایدوف در تهران مهمترین رویدادهای دوره صدارت امین الدوله هستند.

وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( از ۱۲۲۸ه.ق. )

در 1228 ه.ق فتحعلی شاه، او را جانشین پدرش در منصب مستوفی الممالکی کرد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر نجف

( از ۱۲۵۰ه.ق. )

پس از درگذشت فتحعلی شاه، عبدالله خان امین الدوله با به تخت نشستن محمد شاه مخالفت کرد اما کاری از پیش نبرد، از ترس جانش به عتبات عالیات رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۱۹۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۳ه.ق.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  •  در 1221 ه.ق پدرش که بیگلربیگی اصفهان بود برای مستوفی الممالکی به تهران رفت و عبدالله خان عهده دار این سمت شد. چند سال بعد به جای پدرش مستوفی الممالک و سپس صدراعظم  شد.
  • رویداد مهم در فاصله بین دوران صدارت اول و دوم عبدالله خان وقایع مربوط به جنگ دوم ایران و روسیه و انعقاد قرارداد ترکمنچای بود.
  • پس از مرگ عباس میرزا نایب السلطنه، امین الدوله از ولیعهدی ظل السلطان حمایت کرد اما اصرار دولت روسیه بر اجرای مفاد قرارداد ترکمنچای و حمایت از فرزند عباس میرزا، باعث شد فرمان ولیعهدی به نام محمد میرزا صادر شود.
  •  محمد شاه عمویش ظل السلطان را که مدت کوتاهی خود را شاه خوانده بود، کنار زد و به تخت نشست. امین الدوله که از ظل السلطان حمایت کرده بود، با وساطت سفیر انگلیس تامین جانی گرفت و به عتبات عالیات رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند و در سن هفتاد سالگی در نجف اشرف در گذشت. محمد شاه نیز تمام املاک او و خاندان صدر اصفهانی را ضبط کرد. خانواده­ های صدر کنونی ساکن در عراق از بازماندگان و نوادگان عبدالله خان امین الدوله می­ باشند.

done in 0.0558 seconds