آخرین ویرایش : July 29, 2012

بهرام میرزا معزالدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۵ه.ق. تا ۱۲۹۹ه.ق. )
معزالدوله در 1295 ه.ق، پس از علیرضاخان عضدالملک، وزارت عدلیه را برعهده گرفت.

حاکم

منطقه خوی

( از ۱۲۴۲ه.ق. )
بهرام میرزا در سال 1242 ه.ق از طرف پدر خود، عباس میرزا نایب السلطنه به حکومت خوی و سپس قراجه داغ منصوب شد. در زمان حکمرانی بر خوی، پیشکاری او را میرزا تقی خان قوام‌الدوله آشتیانی برعهده داشت.

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۵۰ه.ق. )
پس از جلوس برادرش محمدشاه بر تخت سلطنت، بهرام میرزا به جای پسرعمویش محمدحسین میرزا حشمت‌الدوله به حکومت کرمانشاه منصوب شد.

منطقه لرستان

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۵۲ه.ق. )
پس از جلوس برادرش محمدشاه به حکومت کرمانشاه و بعد لرستان منصوب شد. بهرام میرزا افواج کلهر و گوران را که توسط یک نظامی انگلیسی به نام راولینسون تعلیم داده شده بودند، به سوی استحکامات محمد تقی خان بختیاری که در برابر حکومت تمکین نمی کرد، حرکت داد و او را وادار به تسلیم کرد.

منطقه خوزستان

( از ۲۰۲۲ه.ق. تا ۱۳۵۲ه.ق. )
پس از جلوس برادرش محمدشاه به حکومت کرمانشاه، لرستان و خوزستان منصوب شد.اعراب بنی لام را که مردم شوشتر را غارت می‏کردند سرکوب کرد. سپس پل شوشتر را مرمت کرد و پس از آن در پی انتظام خوزستان و لرستان، سپاه و توپخانه را به کرمانشاه فرستاد و به خرم آباد رفت.

منطقه فارس

( از ۱۲۶۴ه.ق. تا ۱۲۶۶ه.ق. )
در سال 1264 به وزارت میرزا فضل الله نصیرالملک علی آبادی، عازم فارس شد و یاغیان تات‏ و قشقایی را که در فارس سر به شورش برداشته بودند، سرکوب کرد. حکومتش دوسال و چند ماه بود.

منطقه خوزستان

( از ۱۲۸۵ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )
در 1285 ه.ق با پیشکاری میرزا زکی مستوفی تفرشی به جای حمزه میرزا حکمران خوزستان و لرستان شد.

منطقه مازندران

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )
در اواخر سال 1289 به حکومت مازندران منصوب و یک سال بعد معزول گشت.

منطقه خوزستان

( از ۱۲۹۲ه.ق. تا ۱۲۹۳ه.ق. )


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

دوره دوم جنگ ایران و روس در دوره قاجار


پس از حمله پاسکویچ به ایران، عباس میرزا عازم ارومیه شد و به بهرام میرزا فرمان داد تا به همراه افواج و توپخانه در خوی به او ملحق شود. با آغاز مذاکرات صلح بین عباس میرزا و پاسکویچ، بهرام میرزا به دستور پدرش به همراه قوام‌الدوله با سواره نظام و پیاده و هزار سوار کرمانی و دو فوج افشار در کنار رودخانه چغاتو اردو زدند.


آثار


نویسنده

کتاب " نظام ناصری "

( ۱۲۶۷ه.ق. )
در دوران صدارت امیرکبیر کتابی به نام «نظام ناصری» برای تعلیم افسران نوشت که در سال ۱۲۶۷ منتشر شد. این کتاب از اولین متون فارسی در فنّ جدید نظام است که موافق قاعده و به دقت تألیف شده است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار

( از ۱۲۹۵ه.ق. )
معزالدوله که عموی ناصرالدین‌شاه بود.


بهرام میرزا معزالدوله

تاریخ تولد ۱۲۲۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۹ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • بهرام میرزا در زمان لشکرکشی پدرش، عباس میرزا به خراسان، از حکومت قراچه داغ استعفا داد و به دیدار پدر شتافت و پس از آنکه در نبرد قلعه چناران کنار عباس میرزا جنگید، برای زیارت حرم علی بن موسی الرضا به مشهد رفت.
  • او در زمان مرگ فتحعلی شاه در نزد برادرش محمد میرزا (بعداً محمدشاه) در آذربایجان بود. محمدشاه پس از نشستن به تخت سلطنت، به تدبیر قائم مقام فراهانی بهرام میرزا را به حکومت کرمانشاه و کردستان و بعدتر لرستان و خوزستان منصوب کرد. در سال 1252 ه.ق معزول شد.
  • در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه حاکم فارس شد و امیرکبیر از او خواست در نظارت کشتی ها و برده فروشی دقت کند و در این زمینه با انگلیسی ها حسن سلوک داشته باشد.
  • هنگام بنای دارالفنون، بهرام میرزا به کارعمارت آن رسیدگی می کرد و زمانی که قصر گلستان مرمت می شد، او بناهایی بر آن افزود.
  • در سال 1275ق به لقب معزالدوله ملقب و با پیشکاری عزیزخان مکری سردار کل، به حکومت آذربایجان منصوب شد و دو سال آنجا ماند.
  • در 1282 ه.ق رئیس مجلس تحقیق دیوان نظام (اداره دادرسی ارتش) شد.
  • بهرام میرزا فردی تحصیل کرده و فرهیخته بود.

done in 0.0651 seconds