آخرین ویرایش : July 29, 2012

حاجی میرزا علی اکبر قوام الملک اول


توضیحات بیشتر:
  • در سال 1245ق زمانی که کلانتر شیراز بود ار طرف فتحعلی شاه ملقب به قوام الملک شد. در سال 1279ق قوام الملک به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و تا سال وفاتش بر این سمت باقی بود.
  • در سال 1264ق که مردم فارس علیه حاکم خود، حسین خان مراغه ای دست به شورش زدند، قوام الملک از محرکان اصلی شورش بود که سرانجام با ورود و تدبیر احمد خان نوایی شورش متوقف و کنترل شد و پس از آن بهرام میرزا معزالدوله، برادر محمدشاه به حکومت فارس مامور گردید.

done in 0.0501 seconds