آخرین ویرایش : July 29, 2012

میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان

مناصب و مشاغل


استاندار

منطقه خراسان


به مدت دو سال استاندار خراسان و متولی باش آستان قدس رضوی بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا احمد خان مویدالملک


میرزا فتحعلی خان عمو و پدر همسر مویدالملک بود.

فتحعلی شاه قاجار


میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان داماد فتحعلی شاه بود.

ملک جهان خانم


فتحعلی میرزا داماد مهدعلیا بود.

میرزا احمد خان مویدالملک


مویدالملک برادرزاده میرزا فتحعلی خان بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی در 1255ق به تهران آمد و یک سال بعد در دفتر استیفا به خدمت پرداخت. پس از مدتی حسابدار چند شهر از قبیل همدان و قزوین شد. وی در طول عمر خود 9 صدراعظم را درک نموده است.
  • 1311-1308ق متولی‌باشی آستان قدس رضوی و استاندار خراسان بود.

done in 0.056 seconds