آخرین ویرایش : July 28, 2012

میرزا شفیع مازندرانی

مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت قاجار

( از ۱۲۱۵ه.ق. تا ۱۲۳۴ه.ق. )
میرزا شفیع مازندرانی پس از قتل "حاج ابراهیم خان کلانتر" عهده­ دار سمت صدارت عظما در سلسلۀ قاجار گردید  سال­ های اولیه صدارت میرزا شفیع، مقارن بود با از بین رفتن دشمنان داخلی فتحعلی شاه و تحکیم پایه­ های قدرت وی بود اما طغیان "حاجی فیروز" والی هرات و طغیان "یوسف کاشغری" و حمله وهابیون به بحرین و دفع آنها توسط سپاهیان ایران در زمان صدارت میرزا شفیع اتفاق افتاد.مهمترین رویداد در روابط خاجی ایران در زمان صدارت میرزا شفیع مازندرانی، رخ دادن دوره اول جنگ های ایران و روسیه و جدا شدن قسمت هایی از اراضی ایران به دنبال انعقاد "عهدنامه گلستان" است.


تاریخ درگذشت ۱۲۳۴ه.ق.
محل تولد منطقه بابل
محل درگذشت منطقه قزوین
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از خدمتگزاران نادر شاه افشار بود. اجداد میرزا شفیع از اهالی اصفهان بوده که در عصر سلاطین صفویه به علت طغیان و عصیان توسط پادشاهان صفویه به اجبار از اصفهان کوچ و در «بندپی» مازندران سکونت کردند.
  • هنگامی که آقا محمدخان در اطراف شهر «بابل» به جمع آوری قوا مشغول بود، میرزا شفیع را در خدمت "حاج خانجان" حاکم قریه بندپی دید؛ سیاق نوشتن او را پسندید و به خدمت خود در آورد.
  • سال­ های اولیه صدارت میرزا شفیع، مقارن بود با از بین رفتن دشمنان داخلی فتحعلی شاه و تحکیم پایه ­های قدرت وی، اولین جرقۀ مخالفت با فتحعلی شاه پس از صدارت میرزا شفیع توسط شاهزاده "حسینقلی خان" برادر فتحعلی شاه بود که در کاشان حکومت می­ کرد که میرزا شفیع توانست او را سرکوب کند.
  • ه همراه فتحعلی شاه به خراسان و آذربایجان عزیمت کرد و  به اوضاع آن بلاد سر و سامان داد. در دوران او بود که «وهابیون» به کربلا و نجف حمله کردند و بیش از پنج هزار نفر از شعیان کربلا را کشتند، طغیان "حاجی فیروز" والی هرات و طغیان یوسف کاشغری و حمله وهابیون به بحرین و دفع آنها توسط سپاهیان ایران در زمان صدارت میرزا شفیع اتفاق افتاد.
  • محمود رضا میرزا ــ پسر فتحعلی شاه ــ چهار ساله بود که فتحعلی شاه وی را به میرزا شفیع مازندرانی سپرد تا زیر دست وی تربیت‌ شود. محمود میرزا مدت دوازده سال در خانه صدر اعظم ماند.
  • در سال 1234ق در سن 75 سالگی به هنگام عزیمت فتحعلی شاه از «چمن سلطانیه» به سمت تهران در منزلگاه سلطانیه مریض و به قزوین انتقال یافت و در این شهر وفات یافت و جنازۀ وی جهت دفن در عتبات عالیات به عراق ارسال گردید.

done in 0.0468 seconds