آخرین ویرایش : July 27, 2012

میرزا رضا خان گرانمایه موید الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهرانشهر پاریس


تحصیلات خود را تا پایان مقطع دکترا در رشته حقوق ادامه داد.


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق. )
قرار شد که در سال 1303ق از طرف دولت ایران سفیری به برلن اعزام شود و بنا به خواهش سفیر آلمان و توصیه امینه اقدس، سوگلی ناصرالدین شاه، میرزا رضاخان به عنوان وزیر مختار ایران به برلن اعزام شد و تا سال 1317ق در آنجا اقامت گزید. او اولین وزیر مختار و نماینده سیاسی ایران در آلمان بود.

نایب سفارت

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۱ه.ق. تا ۱۲۸۳ه.ق. )
پس از پایان تحصیلات در سفارت مشغول به کار شد.

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۸۳ه.ق. )
بنا به درخواست میرزا حسین خان دولتشاه از فرانسه به استامبول رفته و مقام نیابت سفارت کبری را عهده دار شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

محمد میرزا چایکار کاشف السلطنه


کاشف با گوهر گرانمایه دختر میرزا رضا خان ازدواج کرد.


محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

سال 1290ق در سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا با سمت صدراعظم و آجودان حضور همراه ناصرالدین شاه بود.


done in 0.0538 seconds