آخرین ویرایش : July 24, 2012

طهماسب میرزا مویدالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر کاشان

( از ۱۲۵۰ه.ق. تا ۱۲۵۱ه.ق. )
در سال 1250ه.ق از طرف محمدشاه به حکومت کاشان فرستاده شد.

منطقه همدان

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۶۴ه.ق. )

شهر کرمان

( از ۱۲۶۴ه.ق. تا ۱۲۶۸ه.ق. )
از طرف میرزا تقی خان امیرکبیر به حکومت کرمان روانه گردید.

منطقه فارس

( از ۱۲۶۹ه.ق. تا ۱۲۷۵ه.ق. )

منطقه فارس

( از ۱۲۷۷ه.ق. تا ۱۲۷۹ه.ق. )

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۹۱ه.ق. )
در سال 1291ق حکومت کردستان نیز ضمیمه سمت اخیر (حکومت کرمانشاه) گردید ولی چند ماه بعد از هر دو سمت معزول شد.

منطقه ملایر

( از ۱۲۹۵ه.ق. )
در اوایل 1295 ه.ق حکومت های ملایر، نهاوند و تویسرکان به مویدالدوله واگذار شد.

عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


طهماسب میرزا عموی عزت ملک خانم بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


موید الدوله عموی صارم الدوله بود.

بدیع الملک میرزا عماد الدوله


طهماسب میرزا عموی عماد الدوله بود.

سلطان ابراهیم میرزا مشکوه الدوله


طهماسب میرزا عموی سلطان ابراهیم میرزا بود.

عباس میرزا نایب السلطنه


عباس میرزا عمو و پدر همسر طهماسب میرزا بود.

علیشاه میرزا ظل السلطان


ظل السلطان عموی طهماسب میرزا بود.توضیحات بیشتر:
  • طهماسب میرزا پسر دوم محمدعلی میرزا دولتشاه بود. طهماسب میرزا پس از فوت پدرش، در دستگاه عموی خود عباس میرزا نایب‌السلطنه وارد خدمت شد. عباس میرزا از او نگهداری می‏ کرد و بعد او را به دامادی خود اختیار نمود.
  • در 1285ق به سمت پیشکاری ولیعهد ــ ناصرالدین میرزا (ناصرالدین شاه) ــ، در تبریز برگزیده شد و در اوایل سال 1287ق از سمت مذکور برکنار شد.
  • گاهی هم شعر می‏گفته سرور تخلص شعری او بوده است. 

done in 0.0661 seconds