آخرین ویرایش : July 24, 2012

ابونصر میرزا حسام السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۸ه.ق. )

منطقه خوزستان

( از ۱۳۱۰ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

سلطان مراد میرزا حسام السلطنهحاجی ابونصر میرزا پسر دوم سلطان مراد میرزا بود.

نام برادر

ابوالفتح میرزا مویدالدوله


ابوالفتح میرزا برادر بزرگ ابونصر میرزا بود.

دارای رابطه خانوادگی با

امام قلی میرزا عماد الدوله


دختر سوم عمادالدوله به همسری حسام السلطنه درآمد.done in 0.0491 seconds