آخرین ویرایش : July 24, 2012

محمد تقی میرزا حسام السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه بروجرد

( از ۱۲۲۴ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )
به حکومت بروجرد، سیلاخور و جاپلق منصوب شد و تا مرگ فتحعلی شاه (1250ق) بر همین سمت برقرار ماند.


حوادث مهم زندگی


زندانی

قلعه اردبیل


پس از مرگ فتحعلی شاه و جلوس محمدشاه به تخت سلطنت ، محمدتقی میرزا دستگیر و با چند تن از برادران و برادرزاده ها به قلعه اردبیل فرستاده شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

اللهیارخان دولو آصف الدوله


اللهیارخان شوهر خواهر محمدتقی میرزا بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۰۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0598 seconds