آخرین ویرایش : July 23, 2012

فرخ سیر میرزا نیرالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالمجید میرزا عین الدوله


فرخ سیر عموی عین الدوله بود.

عبدالمحمد سیف الدولهفرخ سیر عموی سیف الدوله بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۳۴ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ایران
ملیت کشور ایران

done in 0.0528 seconds