آخرین ویرایش : July 23, 2012

پرویز میرزا نیرالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه نیشابور


حاکم نیشابور و ترشیز (کاشمر) بوده است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

سلطان حسین میرزا نیرالدولهپرویز میرزا پس از مرگ لقبش (نیرالدوله) به پسرش حسین میرزا رسید.

نام نوه


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ درگذشت ۱۳۰۵ه.ق.
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

توضیحات بیشتر:

• در 1284ق ملقب به نیرالدوله شد.
• او نتیجۀ وصلت بیگم خانم دختر حاجی الیاس خان  با فتحعلی شاه و فرزند پنجاه و سوم او بود.


done in 0.0575 seconds