آخرین ویرایش : July 23, 2012

سلطان حسین میرزا نیرالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه نیشابورتا سال 1305ق حاکم نیشابور بود تا اینکه در همان تاریخ (1305ق) سبزوار ضمیمه حکومت نیشابور شد و حکومت وی گسترش یافت.

منطقه خراسان

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۱ه.ق. )

سلطان حسین میرزا نیرالدوله، استاندار و نایب التولیه (۱۳۱۹ق) آستان قدس رضوی بود.

شهر تهران

( از ۱۳۲۳ه.ق. تا ۱۳۳۰ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۳۳۰ه.ق. )

در 1330 پس از آشوب هایی که در مشهد رخ داد و روس ها صحن و گنبد امام رضا(ع) را به توپ بستند، نیرالدوله به حکومت خراسان تعیین و روانه آن دیار شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

پرویز میرزا نیرالدولهپرویز میرزا پس از مرگ لقبش (نیرالدوله) به پسرش حسین میرزا رسید.

نام دختر

فصل بهار خانمپدرش سلطان حسین میرزا نیرالدوله از نوادگان فتحعلی شاه و مادرش از نوادگان عباس میرزا نایب السلطنه قاجار بودند.

نام پدربزرگتوضیحات بیشتر:
  • پرویز میرزا پس از مرگ لقبش (نیرالدوله) به پسرش حسین میرزا رسید.
  • در دو سفر ناصرالدین شاه به اروپا (1290 و 1295ق) وی را همراهی می کرد.

done in 0.057 seconds