آخرین ویرایش : July 22, 2012

محمد رضا میرزا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۲۳۴ه.ق. )

در سال 1234ق که خسرو خان گرجی حاکم گیلان بود، گیلانیان از وی شکایت کردند و ضمنا حکومت محمد رضا میرزا را از دولت درخواست نموند تقاضای آنان مورد قبول واقع شد و خسرو خان از حکومت گیلان معزول و محمد رضا میرزا بجای وی منصوب گردید.


روابط خانوادگی


نام پدر

فتحعلی شاه قاجار


محمد رضا میرزا پسر سیزدهم فتحعلی شاه بود.

نام نتیجه

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس


محمد رضا میرزا پسر فتحعلی شاه جد بزرگ شیخ الرئیس بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۱۱/۱۱/۰۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۷ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب نعمت اللهی

توضیحات بیشتر:

محمد رضا میرزا شعر می سرود و افسر تخلص می کرد . خانواده افسر فعلی از نوادگان او هستند .


done in 0.0931 seconds