آخرین ویرایش : July 18, 2012

غسان العطیه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ادینبرو اسکاتلند


کسب مدرک دکتری از این دانشگاه .


مناصب و مشاغل


نماینده

سازمان ملل متحد

( تا ۱۹۸۴م. )
نماینده عراق در سازمان ملل .

اتحادیه عرب (جامعه الدول العربیه)

( تا ۱۹۸۴م. )
نماینده عراق در اتحادیه عرب .توضیحات بیشتر:
او به عنوان نماینده عراق در سازمان ملل و اتحادیه عرب فعالیت می کرد که در سال 1984 کار خود را در اعتراض به حکومت ترک نمود. سپس به شکل دهی یک جریان بین در میان دمکرات های عراقی از سال 1999 مبادرت ورزید .

done in 0.0503 seconds