آخرین ویرایش : July 16, 2012

اسفندیار خان ایلخانی

معروف به : سردار اسعد (اول)

مناصب و مشاغل


رئیس


روابط خانوادگی


نام پدر

حسینقلی خان ایلخانی


اسفندیار خان پسر ارشد حسینقلی خان بود.

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

امام قلی خان حاجی ایلخانی


امامقلی خان عموی اسفندیار خان بود.

جعفر قلی خان بختیاری سردار اسعد (سوم)


اسفندیارخان عموی جعفر قلی خان بود.

ابراهیم خان ضرغام السلطنه


اسفندیار خان پسرعموی ضرغام السلطنه است.


اسفندیار خان ایلخانی

تاریخ تولد ۱۲۶۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۱ه.ق.
محل تولد چهار محال بختیاری
ملیت کشور ایران
از اعضاء ایل بختیاری

توضیحات بیشتر:
  • در سال ۱۲۹۹ ه.ق پدر اسفندیارخان، حسینقلی‌خان ایلخانی به همراه خود اسفندیارخان و برادرش، علیقلی خان به اصفهان احضار شدند. در آنجا مسعود میرزا ظل السلطان که حکم مرگ حسنقلی خان را از جانب ناصرالدین شاه داشت، حسینقلی خان را به قتل رساند و هر دو فرزندش را زندانی کرد. پس از یک سال در نتیجۀ وساطت میرزا علی اصغرخان امین السلطان، علیقلی خان آزاد شد و به بختیاری بازگشت. ولی اسفندیار خان، برای 6 سال در حبس در اصفهان باقی ماند.
  • در 1305 ه.ق با ضعف حکومت ظل السلطان و عزل وی بعنوان حاکم اصفهان، اسفندیار خان نیز از زندان آزاد و به درخواست امین السلطان، به همراه علیقلی خان رهسپار تهران شد. سپس در تهران از جانب ناصرالدین شاه، لقب سردار اسعد به اسفندیار خان داده شد. پس از آن با مرگ امامقلی خان حاجی ایلخانی، عموی اسفندیار خان، که ایلخانی بختیاری بود، اسفندیار خان بعنوان ایلخانی رهسپار بختیاری شد.
  • اسفندیار خان سردار اسعد ده پسر داشت: محمدجواد خان سردار اقبال، حبیب اللّه خان، عبدالکریم خان سالار ارفع، سلطان مراد خان منتظم، خلیل خان، ناصرقلی خان منتظم الملک، حیدرقلی خان اعتضاد السلطان، اسماعیل خان، هرمزخان، پرویز خان

done in 0.0554 seconds