آخرین ویرایش : July 15, 2012

حسن خان سالار

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خراسان

( از ۱۲۴۰ه.ق. تا ۱۲۶۲ه.ق. )
حسن سالار پسر آصف الدوله در 1240 ه.ق به جای پدرش حاکم خراسان شد. در سال ۱۲۶۲ ه.ق و در آخرین سال های حکومت محمد شاه، سالار سر به طغیان علنی برداشت.


حوادث مهم زندگی


رهبر

شورش سالار


حسن خان سالار در سال 1262 ه.ق به علت بیماری محمدشاه و نابسامان بودن اوضاع دربار، با حمایت انگلستان از قبول اوامر حاج میرزا آقاسی سر پیچید و برعلیه او شورش کرد. ابتدا قلعة کلات را تحت تصرف خود درآورد، سپس با قوائی که جمع کرده بود راه طهران را پیش گرفت و تا سبزوار جلو راند. محمدشاه ناچار حکومت خراسان را به برادرش حمزه میرزا حشمت الدوله سپرد و او را با سپاه کافی به خراسان روانه ساخت. سپاهیان دوطرف در بین سبزوار و شاهرود به هم رسیدند و سپاهیان سالار شکست خورده و گریختند.
در اوایل سال 1264 ه.ق سالار مجدداً با همیاری برخی از خان های خراسان و ایلات ترکمن مشهد را محاصره کرد، حمزه میرزا بار دیگر سالار را در 48 کیلومتری شمال شرقی مشهد شکست داد. سالار به طرف سرخس عقب نشست، ولی در همان اوقات حمزه میرزا مریض شد و عملیات تعقیب سالار متوقف شد. سالار با قوای جدید تا 60 کیلومتری مشهد پیش آمد و اندکی بعد از آن تاریخ خبر فوت محمدشاه در خراسان انتشار یافت و حمزه میرزا که حمایت جمعی از مردم مشهد از سالار را دید، ناگزیر آن شهر را رها کرد و مشهد به تصرف سالار درآمد.
مدت 8 ماه زد و خورد بین سپاه سالار و هواداران او و سپاهیان حمزه میرزا و متعهد او یار محمدخان (حاکم هرات) ادامه داشت. در این زمان امیرکبیر حمزه میرزا را به تهران احضار کرد و او را به حکمرانی آذربایجان منصوب نمود و سلطان مراد میرزا حسام السلطنه عموی ناصرالدین شاه را با سپاه کافی و تجهیزات کامل به خراسان روانه ساخت. زمانیکه سپاهیان حسام السلطنه نزدیک مشهد رسید سالار در محاصره افتاد و سرانجام دستگیر شد. به امر ناصرالدین شاه  سالار را با برادر و فرزندش امیراصلان خان به قتل رساندند.


روابط خانوادگی


نام پدر

اللهیارخان دولو آصف الدوله


پسر پنجم اللهیارخان

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سیف الملوک میرزا


حسن خان سالار با دختر سیف الملوک میرزا که نوه عباس میرزا هم بود ازدواج کرد.

محمد شاه قاجار


حسن خان پسر دایی محمدشاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۶۶ه.ق.
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران

done in 0.057 seconds