آخرین ویرایش : July 29, 2012

عباس میرزا ملک آرا

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۳ه.ق. )
در سال 1303ق به وزارت عدلیه تعیین شد.

حاکم

منطقه زنجان

( از ۱۲۹۶ه.ق. )

منطقه قزوین

( از ۱۲۹۷ه.ق. تا ۱۳۰۳ه.ق. )


حوادث مهم زندگی


تبعید به

کشور عراق

( از ۱۲۲۷/۰۶/۱۴ه.ش. تا ۱۲۹۴ه.ق. )
وی برادر کوچکتر ناصرالدین شاه و پسر دوم محمدشاه بود و بسیار مورد علاقه محمدشاه، بطوری که شاه تصمیم داشت ناصرالدین میرزا (شاه) را از ولیعهدی برکنار کند و عباس میرزا را جایگزین وی نماید. به همین دلیل نامبرده را ملقب به نایب السلطنه نمود. این امر موجب شد که روابط دو برادر تیره شود. عباس میرزا همواره مورد سؤظن برادر خود ناصرالدین شاه بود. به همین دلیل پس از مرگ محمد شاه و جلوس ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت، به مدت بیست و هفت سال عباس میرزا را به بغداد و استانبول تبعید کرد و در سال 1294 با کسب اجازه از ناصرالدین شاه به ایران برگشت و به ملک آرا ملقب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

یحیی خان چهریقی


یحیی خان دایی عباس میرزا ملک آرا بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۷۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پسردوم محمدشاه بود و بسیار مورد علاقه محمدشاه، بطوری که شاه تصمیم داشت ناصرالدین میرزا (شاه) را از ولیعهدی برکنار کند و عباس میرزا را جایگزین وی نماید. به همین دلیل نامبرده را ملقب به نایب السلطنه نمود. این امر موجب شد که روابط دو برادر تیره شود.
  • ناصرالدین شاه از عنوان نایب السلطنگی برادرش ناراضی بود. بدبینی او تا به حدی بود که دستور داد برادرش را کور کنند اما عباس میرزا گریخت و سالها در عراق ماند. با وساطت سفارت روس و انگلیس به ایران بازگشت.
  • پس از فوتش، لقب وی (ملک آرا) به پسرش، محمد میرزا اعطا شد.

done in 0.0571 seconds