آخرین ویرایش : July 14, 2012

همایون سلطان خانم

معروف به : خانم خانمان

تاریخ تولد قرن ۱۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

بنا به نوشته محمود میرزا در تذکره نقل مجلس، از علوم نجوم، هیئت و مقدمات عربی بهره داشت. خط نستعلیق و شکسته را خوب می نوشت و شعر نیز نیکو می سرود. چون عارف مسلک بود غالباً مثنوی مولوی می خواند و در اشعاری که به سبک مثنوی داشت عفت تخلص می نمود.


done in 0.0514 seconds