آخرین ویرایش : July 14, 2012

سلیمان خان قاجار قوانلو اعتضادالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۲۰۴ه.ق. تا ۱۲۱۲ه.ق. )
از سوی آغا محمد خان قاجار به حکومت گیلان منصوب شد.

بیگلربیگی

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۲۰۰ه.ق. تا ۱۲۰۴ه.ق. )
در سال 1200 ه.ق از سوی آغا محمد خان به سرداری لشگر انتخاب شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


تاریخ تولد ۲۰۲۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۲۰ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1213ه.ق که عباس میرزا ولیعهد و حکمران آذربایجان شد، سلیمان خان به اتابکی (للگی) وی منصوب گشت و همراه وی به تبریز رفت.
  • اعقاب سلیمان خان که به امیر سلیمانی معروفند، نام خانوادگی خود را از وی اقتباس کرده اند.

done in 0.0496 seconds