آخرین ویرایش : July 15, 2012

محمد ناصر خان دولو قاجار ظهیرالدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

حاکم

منطقه خراسان

( از ۱۲۹۲ه.ق. تا ۱۲۹۴ه.ق. )

بیگلربیگی

نیروهای نظامی قاجار


در سال 1277 ه.ق به سمت سرداری (فرماندهی لشگر) خراسان منصوب و به آنجا روانه گشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

فتحعلی شاه قاجار


پدربزرگ مادری


محمد ناصر خان دولو قاجار ظهیرالدوله

تاریخ درگذشت ۱۲۹۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • او در دوران پادشاهی محمد شاه به مقام سرکشیکچی باشی (ایشیک آقاسی باشی) نائل آمد. در سال 1277 ه.ق لقب ظهیرالدوله را دریافت کرد. محمد ناصر خان مردی متدین بود و از آنجا که در میان علما و روحانیون مقبولیت داشت روزگاری هم مسئول رسیدگی به امور علما و سادات دارالخلافه بود. همچنین امور نان و غله و رسیدگی به امور شاهزادگان، غربا، مهمانان و انتظام امور خادمان مردم و خواجه سرایان و همچنین تعمیر و نگهداری قصر و چارپارخانه ها به عهده او بوده است.

done in 0.051 seconds