آخرین ویرایش : July 10, 2012

عبدالمحمد سیف الدوله

معروف به : آقای داماد

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خوزستان

( از ۱۳۲۶ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

فرخ سیر میرزا نیرالدولهفرخ سیر عموی سیف الدوله بود.

محمد میرزا سیف الدولهمحمد میرزا سیف الدوله عموی عبدالمحمد سیف الدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۹۹ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • سیف‏الدوله در ماه ربیع‏ الثانی 1289 ﻫ . ق. به جای میرزا ابوالقاسم معین‏الملک که چند ماه پیش درگذشته بود به سمت نیابت تولیت آستان قدس رضوی تعیین شد و تا شعبان 1290 ﻫ . ق. در سمت مزبور باقی بود لکن در ماه صفر 1291 ﻫ . ق. میرزا سعیدخان انصاری مؤتمن‏ الملک وزیر امور خارجه از سمت خود معزول و به جای سیف‏الدوله منصوب و به مشهد فرستاده شد.
  • وی به آقا داماد هم مشهور است.
  • در شوال 1299 ﻫ . ق. ملقب به سیف‏الدوله شد.

done in 0.0557 seconds