آخرین ویرایش : July 28, 2012

سلطان احمد میرزا عضدالدوله

معروف به : مچول میرزا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اردبیل

( از ۱۲۷۰ه.ق. )

وی از سال 1270ق این مشاغل و مناصب را برعهده داشته است: حکومت اردبیل و مشکین، حکومت بروجرد و بختیاری، حکومت ملایر و تویسرکان، حکومت قراچه داغ، حکومت سبزوار، حکومت ملایر.


آثار


نویسنده

کتاب " تاریخ عضدی "

( ۱۳۰۴ه.ق. )

تاریخ عضدی در شرح احوال زنان، دختران، پسران، نوه ها و نتیجه های فتحعلی شاه است که در سال 1304ق تالیف شده است.


روابط خانوادگی


نام پدر

فتحعلی شاه قاجارپسر چهل و نهم فتحعلی‌شاه قاجار بود.

نام پسر

نام مادر

نام برادر


سایر موارد


شاهزاده

حکومت قاجارپسر چهل و نهم فتحعلی‌شاه قاجار و شاهزاده قاجار بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۹/۱۱/۱۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۹ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0591 seconds