آخرین ویرایش : July 10, 2012

میرزا عبدالوهاب اصفهانی

معروف به : نشاط اصفهانی

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۳۶ه.ق. تا ۱۲۴۴ه.ق. )

در سال 1236ه.ق به سمت انتظام مهام وزارت خارجه منصوب شد. جزو هیئتی به‌ نمایندگی از طرف شاه به پاریس رفت و با ناپلئون اول ملاقات کرد.

موسس

انجمن ادبی اصفهان


در زمان سلطنت آغا محمدخان قاجار، میرزا عبدالوهاب نشاط، که کلانتر اصفهان بود، به حکومت آن شهر رسید و انجمنی از سخنوران در پیرامون او گرد آمدند. این انجمن، به امور ادبی و اسلوب های گوناگون کلام، از انجمن اول بیناتر بود. ولی پس از آنکه فتحعلی شاه قاجار نشاط را به تهران احضار کرد، رشته انجمن نشاط گسیخته شد و اعضای آن پراکنده گردیدند.


آثار


نویسنده

کتاب " گنجینه "مجموع آثار نشاط در کتابی به اسم «گنجینه» ابتدا در سال ۱۲۶۶ه.ق  و بعد در سال ۱۲۸۱ ه.ق به دستور ناصرالدین شاه با خط خوش در تهران چاپ شد.


سایر موارد


نام شاگردان وی

طاووس خانم اصفهانی


فتحعلی‌شاه در یکی از سفرهایش به اصفهان، تاج‌الدوله را که در آن هنگام 7 یا 8 سال داشت، به میرزا عبدالوهاب اصفهانی، متخلص به «نشاط» سپرد تا در تهران و زیر نظر او به تحصیل علوم ادبی بپردازد. نشاط در حق تاج‌الدوله پدری و استادی کرد و او را به ادیب و خطاطی برجسته تبدیل کرد.


تاریخ تولد ۱۱۷۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۴۴ه.ق.
محل سکونت شهر اصفهان
تا چهل سالگی در اصفهان بود.
محل تولد شهر اصفهان
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در خوش‌نویسی سرآمد زمان خود شد. و با شعر و ادب فارسی و دانش‌های زمان خود از دینی و ریاضی و حکمت الهی و منطق آشنایی یافت. شاعر قرن 13. نشاط در سال 1281 ه.ق  در سن چهل و هشت سالگی به‌ تهران آمد و به‌ دربار فتحعلی‌شاه راه یافت و سمت دبیری و منشیگری و لقب «معتمدالدوله» گرفت. پس از چندی به‌ سرپرستی دیوان رسائل گمارده شد. نشاط پس از رسیدن به این سمت، همه‌جا با شاه همراه بود و بیشتر احکام سلطنتی و فرمان‌های رسمی و نامه‌های خصوصی شاه و عقدنامه‌ها و وصیت‌نامه‌های افراد خاندان سلطنت با خط و امضای او نوشته می‌شد و تا پایان عمر عهده‌دار این سمت بود.


done in 0.0628 seconds