آخرین ویرایش : July 11, 2012

ابوعزام العراقی

گرایشات


عضو

گروه "قاعدة الجهاد فی بلاد الرافدین"


مرد شماره 2 سازمان قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین ، یکی از سازمان ها یا تشکیلات تندرو مرتبط با القاعده .


تاریخ درگذشت ۲۰۰۵/۰۹/۲۷م.
ملیت کشور عراق

done in 0.0403 seconds