از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۲۸۸ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۶ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:
ناظم الاطبا پس از برپایی انجمن معارف، عضو این انجمن شد و مدرسه شرف را در تهران باز کرد که تنها سه کلاس ابتدایی داشت و رایگان بود.
done in 0.0656 seconds