از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۹۵۶م.-
۱۹۵۸م.-
۱۹۶۷م.-
۱۹۷۴م.۱۹۷۴م.
۱۹۷۸م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان سلیمانیه کردستان عراق قرار دارد.

done in 0.0802 seconds