آخرین ویرایش : September 3, 2012

محسن خان مشیرالدوله

مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت قاجاردر 1314 ه.ق رئیس الوزرای مظفرالدین شاه شد اما چون نتوانست از انگلستان استقراض کند پس از دو ماه مانند علی خان امین الدوله برکنار شد.

وزیر

سفیر

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۳۰۸ه.ق. )
سفیر کبیر

وزیر مختار

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۶ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )

شارژدافر

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۳ه.ق. تا ۱۲۸۶ه.ق. )

نایب سفارت

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۸۳ه.ق. )

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۲۶۸ه.ق. )

نایب سوم


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

شیخ محمد خان صدیق حضرتمحسن خان مشیرالدوله عموی شیخ محمد خان بود.

محسن خان امین الدولهمحسن خان امین الدوله داماد محسن خان مشیرالدوله بود ولی پس از مدتی دختر او را طلاق داد.

علی اکبر داورعلی اکبر داور با دختر مشیرالدوله ازدواج کرد، زني بسيار ثروتمند که اين خود عامل مهمي در پيشرفت سريع داور شد.

حاج میرزا ابراهیم خلیل


محسن خان مشیرالدوله برادر زن رکن الدوله بود.

میرزا صادق خان (صادق) مستشار الدوله


محسن خان مشیرالدوله دایی میرزا صادق مستشارالدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ق.
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محسن‌ خان فرزند حاج‌ شیخ‌ کاظم‌ تبریزی‌ است‌. پدرش‌ تجارت‌پیشه‌ بود. او که به زبان فرانسه مسلط بود به عنوان مترجم وارد خدمت دولت شد.
  • به خدمت وزارت خارجه درآمد و در سفارت ایران در سن پطرزبورگ مشغول کار شد. سپس به سفارت ایران در پاریس و لندن رفت. در 1287 ه.ق ملقب به لقب پدرزن خود معین الملک شد.
  • پس از مرگ یحیی خان مشیرالدوله (1309ق) ــ پس از مدتی که مورد بی مهری ناصرالدین شاه واقع شده بود ــ، لقب و مشاغل او به محسن خان معین الملک رسید و به حکم شاه به وزارت عدلیه و وزارت تجارت منصوب و ملقب به «مشیرالدوله» گشت و تا 1310ق این دو مسئولیت را برعهده داشت.
  • در سال 1317ه.ق بیمار گشت و برای معالجه به اروپا رفت ولی سودی نبخشید و در همین سال درگذشت.

done in 0.0655 seconds