آخرین ویرایش : July 27, 2012

قهرمان میرزا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد

( ۱۲۴۸ه.ق. )

منطقه آذربایجان

( از ۱۲۵۰ه.ق. تا ۱۲۵۵ه.ق. )
محمدشاه پس از جلوس به تخت سلطنت برادر مورد اعتمادش، قهرمان میرزا را با پیشکاری میرزا محمدخان زنگنه به حکومت آذربایجان فرستاد که تا زمان مرگش در این مقام بود. تعمیر عمارت ایل گلی یکی از کارهای قهرمان میرزا در زمان حکومتش بود.

والی

منطقه سبزوار

( ۱۲۴۷ه.ق. )
قهرمان میرزا در سال 1247 ه.ق از طرف پدر به حکومت سبزوار منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

اسدالله میرزا نایب الایاله


نایب الایاله با جهان آرا خانم ملقب به عزیزالسلطنه دختر قهرمان میرزا (دایی اش) ازدواج کرد.


تاریخ درگذشت ۱۲۵۵ه.ق.
محل درگذشت شهر تبریز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • شاهزاده قهرمان میرزا هنگام فرمانروایی در تبریز، به تعمیر استخر ایل گلی که از عصر صفویه به جا مانده بود، همت گماشت، عمارت 2 طبقه زیبایی در وسط آن بنا کرد، از وسط ساحل شرقی استخر تا محل عمارت خیابانی تعبیه نمود و کوه بلندی را که در جانب شرقی استخر قرار داشت به صورت سکوها و پله‎های عریض مرتبی درآورد و در چند جای آنها به فاصله معیّن جویها و آبشارهایی ایجاد کرد و در نظر داشت که این بنا را کاخ ییلاقی خود قرار دهد، اما هنوز کار تزیین بنا اتمام نیافته، درگذشت و فرزندانش این حادثه را به فال بد گرفتند، عمارت متروک ماند و از آن تاریخ به بعد، فقط استخر شاه برای ذخیره کردن آب جهت آبیاری مزارع و باغ های شهر در تابستان ها مورد استفاده قرار گرفت.

done in 0.0644 seconds