آخرین ویرایش : June 29, 2012

اسدالله میرزا نایب الایاله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه سمنان

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۶۴ه.ق. )
اسدالله میرزا که خواهرزاده محمدشاه بود علیرغم مغضوبیت پدرش به حکمرانی سمنان و دامغان منصوب گردید و تا پایان سلطنت محمدشاه به این سمت باقی بود.

منطقه بوشهر

( از ۱۲۸۲ه.ق. تا ۱۲۸۵ه.ق. )
حسام السلطنه در 1282 ه.ق حکومت بوشهر و دشتی و دشتستان را به اسدالله میرزا سپرد.

منطقه هرمزگان

( ۱۲۸۵ه.ق. )
در 1285 ه.ق حکومت لارستان و سبعه و نواحی بندرعباس به او محول گردید. مأموریت اسدالله میرزا در این منطقه دیری نپایید و در اثر مداخلات ناروای شیخ مسقط و بالیوز انگلیس در بندرعباس از سمت خود استعفا داد.

نایب الحکومه

استان فارس

( ۱۲۷۶ه.ق. )
حسام ‏السلطنه در 1275 ه.ق والی فارس شد و اسدالله میرزا را با خود به شیراز برد و سال بعد که به قصد استقرار نظم و آرامش به بوشهر رفت، اسدالله میرزا را به نیابت از طرف خود برای رتق و فتق امور در شیراز گذاشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا عبدالله خان انتظام الدوله یوشی


انتظام الدوله با دختر اسدالله میرزا ازدواج کرد.

قهرمان میرزا


نایب الایاله با جهان آرا خانم ملقب به عزیزالسلطنه دختر قهرمان میرزا (دایی اش) ازدواج کرد.

سلطان مراد میرزا حسام السلطنه


اسدالله میرزا خواهرزاده حسام السلطنه بود.


محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • اسدالله میرزا که خواهرزاده محمدشاه بود، در دوران پادشاهی او حاکم سمنان و دامغان بود اما پس از قیام پدرش سیف الملوک میرزا در 1264 ه.ق مظنون واقع گردید و از حکومت برکنار و چند سالی در تهران در خانه‌ای در ارک و در جوار کاخ گلستان، زندگی می‌کرد.
  • اسدالله میرزا بعدها در دستگاه سلطان مراد میرزا حسام ‏السلطنه وارد خدمت شد و به سال 1269 به حکومت تویسرکان منصوب شد. در 1276 ه.ق از سوی حسام السلطنه والی فارس، نایب الحکومه شد و به همین سبب از آن بعد او را نایب الایاله می گفتند. ظاهراً اسدالله میرزا تا چند سال بعد در توابع فارس مشاغل گوناگون داشته است و در 1292 ه.ق به تهران مراجعت می ‏کند./ ف.م

done in 0.0607 seconds