آخرین ویرایش : June 26, 2012

علیشاه میرزا ظل السلطان

حوادث مهم زندگی


زندانی

قلعه اردبیل

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۵۳ه.ق. )
در سال 1250ق، پس از مرگ فتحعلي شاه در تهران با نام عادل شاه قاجار تاج گذاری کرد . 90 روز سلطنت کرد و با به سلطنت رسیدن محمد شاه مدتی مغضوب بود. سال 1251 ه.ق در قلعه اردبیل زندانی شد. در سال 1253 ه.ق همراه با رکن الدوله از انجا گریخت و به روسیه و سپس عثمانی رفت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسین میرزا حشمت الدوله


ظل السلطان عمو و پدر همسر حشمت الدوله بود.

طهماسب میرزا مویدالدوله


ظل السلطان عموی طهماسب میرزا بود.

امام قلی میرزا عماد الدوله


ظل السلطان عموی عمادالدوله بود.

فریدون میرزا فرمانفرما


ظل السلطان عموی فریدون میرزا بود.

احمد میرزا معین الدوله


معین الدوله برادرزاده ظل السلطان بود.

حمزه میرزا حشمت الدوله


ظل السلطان عموی حشمت الدوله بود.


محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از مرگ فتحعلی شاه، قبل از آنکه ولیعهد رسمی (محمد شاه) از تبریز به پایتخت برسد، علیشاه به یاری برادران خود در 14 رجب 1250 در تهران بر تخت سلطنت جلوس کرد و خود را "عادلشاه" نامید و به نام خود سکه زد و سیف ‏الملوک میرزا فرزند ارشد خود را به ولایت عهدی برگزید. قیام و تمرد او در طهران چون به خزانه سلطنتی مسلط بود اهمیت زیادی داشت.طغیان ظل ‏السلطان دیری نپایید و محمدشاه در 14 رمضان 1250 ه.ق در تهران به تخت سلطنت جلوس کرد. سلطنت علی شاه نود روز بود.
  • ظل‏ السلطان به وساطت ضیاءالسلطنه دختر فتحعلی‏ شاه و چند تن دیگر از محارم دربار مورد عفو قرار گرفت و مدتی در امامزاده شمیران سکنی داشت. پس از قتل قائم ‏مقام که در آخر صفر 1251ه.ق اتفاق افتاد ظل ‏السلطان محرمانه فعالیت ‏های خود را از سر گرفت و برای اجرای منظور با چند نفر از امرای مازندران ملاقات کرد. دولت به وسیله میرزا آقاخان وزیر لشگر (بعدها اعتمادالدوله صدراعظم نوری) از این جریان اطلاع حاصل نمود و وی را تحت نظر قرار داد. به او اجازه سفر حج داده شد و با یکصد سوار مسلح ظاهراً روانة مکه کردند اما از همدان او را به مراغه و سپس به قلعه اردبیل بردند.
  • در 1253 ه.ق ظل السلطان از قلعه اردبیل گریخت و به روسیه و استانبول رفت و سرانجام در عتبات اقامت کرد. در زمان سلطنت محمدشاه هر وقت که انگلیس‏ با مقاومت منفی دولت ایران مواجه می ‏شد، ظل‏ السلطان را تحریک و در مرزهای ایران مشکلاتی ایجاد می‏ کرد.
  • ناصرالدین شاه در 1264 ه.ق به سلطنت رسید و سالی دو هزار تومان مستمری برای او معین کرد و شاهزاده بینوا تا پایان عمر در بغداد بود. علیشاه در شعر عادل تخلص می کرد. فامیل ظلی از نوادگان او هستند .

done in 0.0647 seconds