آخرین ویرایش : June 26, 2012

حسن جهان خانم

معروف به : والیه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کردستان ایران

( از ۱۲۵۰ه.ق. تا ۱۲۶۰ه.ق. )
در سال ۱۲۵۰ه.ق خسرو خان درگذشت و پسر ارشدش رضاقلی خان (از حسن جهان خانم) به حکومت رسید و چون ده سال بیش تر نداشت، مادرش امور حکومت را به دست گرفت. 


روابط خانوادگی


نام همسر

خسرو خان اردلان

( از ۱۲۳۲ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )

نام پدر

فتحعلی شاه قاجار


دختر بیست و یکم فتحعلی شاه.

نام برادر


محل تولد کشور ایران
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از معدود زنانی بود که در دوره قاجار به مسند حکومت رسیدند.
  • حسن جهان خانم شاعر بود و والیه تخلص می کرد. دیوانی از او برجای مانده است.

done in 0.0574 seconds