آخرین ویرایش : June 26, 2012

فخر جهان خانم

معروف به : فخرالدوله


توضیحات بیشتر:
  • خطاط و نقاش. وی در گل آرایی و تصویرسازی و کتابت خطوط به شیوه ناخنی مهارت داشت. از آثار او یک مرقع خطوط و ناخنی به خطوط نستعلیق، شکسته تعلیق، نسخ، شکسته نستعلیق خوش و متوسط، تصویر ناخنی تمام قد محمد شاه قاجار در لیاس و کلاه و آرایش سلطنتی.
  • فخر جهان، علیشاه ظل السلطان را با خود به نزد محمدشاه قاجار برد و شاه با احترام و وساطت او، از کور کردن و یا کشتنش صرف نظر نمود.

done in 0.0445 seconds