آخرین ویرایش : June 26, 2012

فتح الله میرزا شعاع السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه همدان

( از ۱۲۵۲ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر

نام نوه

مظفرالدین شاه قاجار


دختر فتح الله میرزا مادر مظفرالدین شاه بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۲۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0513 seconds