آخرین ویرایش : June 27, 2012

حسینعلی میرزا فرمانفرما

مناصب و مشاغل


والی


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسین خان صدر اصفهانی نظام الدوله


یکی از دخترهای محمد حسین خان همسر حسینعلی میرزا فرمانفرما ــ پسر فتحعلی شاه ــ بود.

محمد علی شاه قاجار


محمدعلی شاه دایی حسنعلی میرزا بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۰۳/۱۲/۱۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۵۱ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه، فرمانفرما را در برج نوش تهران زندانی کردند و اندکی بعد در سال 1251 در سن 48 سالگی در گذشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
پس از مرگ فتحعلیشاه و به تحریک برادرش ادعای سلطنت کرد، در شیرزا تاج گذاری نمود و به نام خود سکه زد. پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه، فرمانفرما را در برج نوش تهران زندانی کردند و اندکی بعد در سال 1251 در سن 48 سالگی در گذشت. فامیل فرمانفرمائی از نوادگان او هستند.

done in 0.0507 seconds