آخرین ویرایش : June 26, 2012

حسنعلی میرزا شجاع السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر تهران

( از ۱۲۱۸ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۲۳۱ه.ق. تا ۱۲۳۸ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۲۳۹ه.ق. )

منطقه کرمان

( از ۱۲۵۰ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

فتحعلی شاه قاجارحسنعلی میرزا شجاع السلطنه ششمین پسر فتحعلی شاه.

نام برادر

نام خواهر


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۰۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۱ه.ق.
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • شاهزاده حسنعلی میرزا شجاع السلطنه از بدر جهان خانم و برادر تنی حسینعلی میرزا فرمانفرما و همایون سلطان خانم ، همدم السطنه و بیگم جان خانم بود.
  • چون فتحعلی شاه از دادن حکومت کرمان به محمدولی میرزا امتناع نمود و حکومت یزد را هم به حسنعلی میرزا شجاع السلطنه واگذار کرد، عبدالرضا خان بافقی از ورود حسنعلی میرزا به یزد جلوگیری نمود، لذا شاه بالاجبار حکومت یزد را به عبدالرضا خان واگذار کرد.
  • پس از مرگ فتحعلی شاه مدعی سلطنت شد و حسینعلی میرزا فرمانفرما حاکم فارس را نیز تحریک کرد. قائم مقام برای احتزار از جنگهای داخلی سعی کرد که برادران و عموهای شاه را با حیله و نیرنگ بدام اندازد ولی در مورد فرمانفرما و شجاع السلطنه حیله های او موثر نیفتاد و ناچار شاهزاده فیروز میرزا با منوچهر خان معتمدالدوله و لیندسی از افسران انگلیسی با 5000 سربازان و توپخانه کافی به فارس روانه کرد و چون خبر استقرار محمد شاه در تهران به گوش اطرافیان فرمانفرما رسید اغلب از ترس مجازات بعدی او را رها کردند و سرانجام فرمانفرما و شجاع السلطنه نیز از کار افتادند و شجاع السلطنه به امر شاه کور و در قلعه اردبیل زندانی گردید. پس از به تخت نشستن ناصرالدین شاه آزاد شد.
  • شجاع السلطنه شعر می سرود و شکسته تخلص می کرد.

done in 0.064 seconds