آخرین ویرایش : June 26, 2012

عبدالرضا خان بافقی یزدی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد


چون فتحعلی شاه از دادن حکومت کرمان به محمدولی میرزا امتناع نمود و حکومت یزد را هم به حسنعلی میرزا شجاع السلطنه واگذار کرد، عبدالرضا خان از ورود حسنعلی میرزا به یزد جلوگیری نمود، لذا شاه بالاجبار حکومت یزد را به عبدالرضا خان واگذار کرد.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

شفیع خان راوری

( از ۱۲۶۴ه.ق. )
شفیع خان راوری حاکم راور دختر عبدالرضا خان را به همسری برگزید.


سایر موارد


مرتبط با

شفیع خان راوری

( از ۱۲۶۴ه.ق. )
شفیع خان راوری حاکم راور دختر عبدالرضا خان را به همسری برگزید و با عبدالرضا خان علیه شجاع السلطنه متحد شد.
حسنعلی میرزا شجاع السلطنه بدون اجازه فتحعلی شاه یزد را محاصره کرد. از آن سو فتحعلی شاه، عباس میرزا نایب السلطنه را برای فتح قله یزد و دستگیری عبدالرضا خان و شجاع السلطنه به یزد فرستاد. عباس میرزا پس از ورود به یزد و استقبال عبدالرضا خان حکومت را به سیف الدوله میرزا سپرد و رهسپار کرمان شد و در آنجا خسرو میرزا را به حکومت برگزید. سپس به تهران بازگشت. عبدالرضا خان بار دیگر با شفیع خان متحد شد و او را به سرکشی در برابر خسرو میرزا تحریک کرد.توضیحات بیشتر:
عبدالرضا خان پسر تقی خان بافقی یزدی حاکم یزد که پدر و پسر از خوانین و بزرگان یزد بوده اند.

done in 0.0489 seconds