از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۸ه.ق.۱۳۲۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:
  • روزنامه ادب به مدیریت ادیب الممالک شاعر و نویسنده چند روزنامه، تأسیس و منتشر شده سه دوره مختلف را طی کرده و مدتی در تبریز و زمانی در مشهد و چندی در تهران انتشار یافته است.
  • مندرجات روزنامه ادب چنان که در عنوان روزنامه ذکر شده بیشتر مطالبی است علمی، ادبی، اقتصادی و تاریخی.
  • اولین شماره روزنامه ادب در خراسان و به طور مشخص در شهر مشهد در روز چهارم رمضان 1318 انتشار یافته است. این روزنامه به طور هفتگی و هر شماره از آن در هشت صفحه به قطع 20 در 30 سانتی متر با چاپ سنگی و خط نستعلیق، طبع و توزیع شده است.

 

done in 0.0541 seconds