آخرین ویرایش : June 26, 2012

محمد ولی میرزا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزددر سال 1238 هجری قمری كه محمد ولی میرزا پسر چهارم فتحعلی‌شاه حكومت یزد یافت به واسطه نفوذ و اقتداری كه عبدالرضا خان بافقی یزدی در یزد از پدر خود به ارث برده بود محمد ولی میرزا برای پیشرفت كار خود او را وزیر و پیشكار خویش نمود. در سال 1243 ﻫ.ق. كه عباس قلی میرزا حاكم كرمان و بلوچستان به اغوای محمدقاسم‌خان دامغانی وزیر و پیشكار خود گرفتاری دولت را در جنگ با روسیه برای خود مغتنم شمرده، خیال پادشاهی در سر می پروراند و در گوشه و كنار از این مقوله چیزهایی شنیده می شد محمدولی میرزا كه از جریان كارهای كرمان آگاه گردید، برای دادن گزارش امر و نیز به طمع گرفتن حكومت كرمان و نظم و نسق دادن با آن حدود به تهران رفت و پس از رسیدن او به پایتخت عبدالرضا خان تمام اموال و نقدینه او را تصاحب كرده و سپس زنان و فرزندان و بستگان او را با دادن مبلغی خرجی راه، روانه تهران نمود.


روابط خانوادگی


نام پدر

فتحعلی شاه قاجار


محمد ولی میرزا پسر چهارم فتحعلی شاه است.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۰۳/۱۰/۰۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۱ه.ق.
ملیت کشور ایران
کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمد ولی میرزا شعر می سرود و والی تخلص می کرد. وفاتش در سال ۱۲۸۱ در سن ۸۰ سالگی اتفاق افتاد. خانواده های "ولی میرزا" و "تاجبخش" از اعقاب او هستند.
  • اسحاق خان در سال 1228ق خوانین خراسان را بر علیه محمدولی میرزا، حاکم خراسان، شوراند و وارد مشهد شد و خود را والی خواند، اما کسی از او اطاعت نکرد به ناچار از در عذرخواهی و اطاعت شاهزاده درآمد، اما در باطن دیگران را بر علیه او می شورانید تا اینکه در سال 1231ق تصمیم گرفت شاهزاده را از حکومت خراسان معزول کرده و دیگری را به جای او بنشاند. از اینرو پسر خود حسنعلی خان را به بهانه گرفتن حکومت ترشیز به دربار تهران روانه کرد، اما فتحعلی شاه با این درخواست اسحاق خان موافقت نکرد و حکومت ترشیز را به حسنعلی خان واگذار نمود. پس از بازگشت حسنعلی خان، محمدعلی میرزا و پدرش را به مشهد احضار کرد و وقتی جسارت و گستاخی آنها را دید دستور داد هر دو را به قتل برسانند.

done in 0.0478 seconds