از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۴-۰۲ه.ش.۱۳۱۴-۰۹ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۱ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
۱۳۱۴ه.ش.-
۱۳۱۴ه.ش.-
۱۳۲۱ه.ش.۱۳۲۵ه.ش.
۱۳۳۷ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

فرهنگستان ایران، نهادی بود که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۴ برای اصلاح زبان و خط فارسی تأسیس شد و تا سال ۱۳۳۳ فعالیت کرد. آن را «فرهنگستان اول» نیز نامیده‌اند. از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، کار زبان‌پیرایی و واژه‌سازی فرهنگستان متوقف شد و فعالیت آن سازمان بیشتر جنبه ادبی و تحقیقی داشت. فرهنگستان ایران در سال ۱۳۳۳ رسماً تعطیل شد.

done in 0.0718 seconds