از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۴۶ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۴ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۴ه.ش.۱۳۰۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

نام مجلسی است که در مواقعی خاص و برای تغییر قانون اساسی مشروطه تشکیل می‌شد. پس از استقرار مشروطیت در ایران سه بار مجلس مؤسسان در ایران تشکیل شد:

1. مجلس مؤسسان اول که در سال 1304 ه‍. ش تشکیل شد و اصول قانون اساسی را برای انقراض سلسله قاجار و استقرار سلطنت پهلوی تغییر داد.

2. مجلس مؤسسان دوم که در سال 1328 ه‍. ش تشکیل شد و ضمن افزایش اختیارات محمدرضا شاه پهلوی، حق انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به وی تفویض کرد.

3. مجلس مؤسسان سوم که در سال 1346 ه‍. ش تشکیل شد و ضمن تعیین ملکه فرح پهلوی به نیابت سلطنت تا رسیدن ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی به سن قانونی، تشکیل قانونی یک شورای سلطنت را در مواقع اضطراری (بیماری، غیبت و فوت پادشاه) پیش بینی نمود.

4- مجلس موسسان چهارم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 ه.ش تشکیل و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تدوین کردند.

done in 0.0857 seconds