آخرین ویرایش : June 5, 2012

حبیب الله آقازاده

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس موسسان ایران

( از ۱۳۰۴ه.ش. )
نماینده مردم تبریز در اولین دوره مجلس موسسان که اصول قانون اساسی را برای انقراض سلسله قاجار و استقرار سلطنت پهلوی تغییر داد.

موسس

هیات نشر معارف (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۸ه.ق. )
در سال 1328 قمری با عده ای از روشنفکران ترک اورمیه از قبیل میرزا محمد غزنوی، محمود اشراف زاده، صادق زاده و موید زاده هیاتی به نام "نشر معارف" تشکیل داد.

مدیر

روزنامه فروردین (چاپ ایران)

( از ۱۲۸۶/۱۲/۱۵ه.ش. )
مدیریت داخلی روزنامه فریاد را كه پس از آن به «فروردین» تغییر نام داد به عهده گرفت. این روزنامه در رضائیه به صورت هفتگی و به زبان ترکی منتشر می شد. این روزنامه ارگان فرقه دموکرات رضائیه و مطالب آن عمدتا راجع به فجایع روس ها در ایران و خصوصا آذربایجان بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف و نویسندگان آن از جمله حاج موید التجار، حاج محمد زهتاب، حاج ناظم قره باغی، میرزا علی عسگر آبادی و ابوطالب علیزاده كه همگی از روشنفكران بودند تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفتند.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در


تاریخ تولد ۱۲۶۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۹ه.ش.
محل تولد منطقه ارومیه
محل درگذشت شهر تبریز
در قبرستان طوبائیه به خاك سپرده شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
میرزا حبیب الله آقازاده فرزند آقا میرزا بیگ ایمانلوی افشار و مادرش از طایفه گوندوزلو بود.

done in 0.0573 seconds