آخرین ویرایش : August 5, 2012

رضا قلی خان قاجار

تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • رضا قلی خان قاجار، برادر آغامحمدخان و از مدعیان سلطنت بود که همراه دو برادر دیگرش مرتضی قلی خان و مصطفی قلی خان علیه قدرت یابی آغا محمد خان در مازندران ایستادند. آغا محمد برادر دیگرش، جعفر قلی خان را به دفع ایشان فرستاد که توانست برادران مخالفش را مغلوب کند و رضاقلی خان کشته شد.

done in 0.0533 seconds