آخرین ویرایش : May 29, 2012

علیقلی خان قاجار

تاریخ درگذشت ۱۲۴۰ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

کوچکترین برادر آغامحمدخان بود که دعوی سلطنت داشت و با جلوس برادرزاده اش فتحعلی شاه قاجار در 1212 ه.ق مخالفت کرد. برادرزاده دیگرش حسینقلی خان او را دستگیر کرد و نزد فتحعلی شاه برد و به امر شاه نابینا ساخت. او را که نابینا شده بود به مازندران تبعید کردند و همانجا درگذشت.

 


done in 0.0523 seconds